Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1.

1.Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie , zwanej dalej „Komendą Miejskąâ€?, określa szczegółową organizację Komendy Miejskiej , w tym:

1) kierowanie pracą Komendy Miejskiej;
2) strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej ;
3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek
organizacyjnych ;
4) wzory pieczęci i stempli;
5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach
organizacyjnych Komendy Miejskiej.


§ 2.


1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii Komend Powiatowych/Miejskich
Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar Chorzowa.
3. Siedzibą Komendy Miejskiej jest miasto Chorzów.


§ 3.

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1) KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w
Katowicach
2) OSP - Ochotniczą Straż Pożarną;
3) JRG - Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
4) KSRG - Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.
2.


ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Miejskiej


§ 4.

1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Chorzowie, zwanego dalej „Komendantem Miejskimâ€?,
zastrzega się dokumentację:

1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta
środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty
pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane Komendantowi Miejskiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2) kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3) pisma kierowane do senatorów i posłów;

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz jej pracowników;

5) zakresy czynności Zastępcy Komendanta Miejskiego, oraz pracowników i strażaków Komendy Miejskiej;

6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, postanowienia, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta Miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

3. Powierza się Zastępcy Komendanta całkowitą realizację zadań wynikających
z obowiązków Komendanta Miejskiego w razie jego nieobecności.
4. Komendant Miejski lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.


3.

5. Do zadań Zastępcy Komendanta należy realizacja zadań dla tzw. â€?pionu ochronyâ€? określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:

1)pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego„ Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnychâ€?,
2)zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
3)kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
4)opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5)planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


§ 5.


1. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w MSK i JRG określa regulamin
pracy i służby Komendy Miejskiej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5
KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w
jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału
pożarniczego.4.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej

§ 6.

W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1) Wydział Operacyjno - Szkoleniowy - symbol - MR
2) Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza - symbol - MZ
3) Sekcja Kadrowo – Organizacyjna - symbol - MKO
4) Sekcja Finansów - symbol - MF
5) Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny - symbol - MT
6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza - symbol -MJRG
7) Miejskie Stanowisko Kierowania - symbol - MSK§ 7.

1. Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:

1) Sekcja Kadrowo - Organizacyjna,
2) Sekcja Finansów,
3) Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza
4) Wydział Operacyjno – Szkoleniowy w zakresie spraw obronnych i BHP


2. Zastępca Komendanta nadzoruje:

1) Wydział Operacyjno – Szkoleniowy w zakresie spraw operacyjnych i
szkoleniowych
2) Wydział Kwatermistrzowsko –Techniczny
3) Miejskie Stanowisko Kierowania
4) Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą

3. Podporządkowanie komórek organizacyjnych Zastępcy Komendanta Miejskiego określa odrębna decyzja Komendanta Miejskiego.5.

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.


§ 8.


1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek
organizacyjnych ich prowadzenie należy do tej komórki organizacyjnej,
której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony
służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej rozstrzyga Komendant Miejski.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja budżetu Komendy Miejskiej;

2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie
ochrony przeciwpożarowej;

3) sporządzenie programu działania oraz planu pracy Komendy Miejskiej,
analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych
zadań;

4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi
działającymi w Komendzie Miejskiej oraz innymi organami i jednostkami
organizacyjnymi;

5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz innymi
służbami, inspekcjami i strażami;

6)współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;


6.

7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli,
instytucje i organ władzy;

8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) opracowywanie materiałów do udostępnienia jako informacja publiczna;

12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów ( instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Miejskiego funkcji w miejskim zespole reagowania kryzysowego;

15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia strażaków;

16)realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze miasta.


§ 9.


Do zakresu działania Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego należy w szczególności;

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych , w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2) opracowanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
7.

4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta;

5) przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;

6) analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania , ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10) przygotowanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG na obszarze miasta pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;

15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;

16) realizowanie zadań związanych z organizacją oraz uzgadnianiem sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską;

8.

17) bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w mieście i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

18) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze miasta;

19) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z
udziałem podmiotów KSRG na obszarze miasta;

20) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

w zakresie spraw szkoleniowych

1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze miasta

2) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z
udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;

3) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

w zakresie łączności :

1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także dla prawidłowego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek KSRG;
3) zapewnienie niezawodnego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
9.

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności;
5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej;
6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KRSG na obszarze działania Komendy Miejskiej;
7) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik łączności;
8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności.

w zakresie spraw obronnych :
1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Miejskiej;
2. koordynowanie realizacji zadań obronnych;
3. prowadzenie kancelarii tajnej;

w zakresie informatyki :

1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi oraz innych systemów wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
5) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych,
6) sporządzenie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

10.

8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej;
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
11) utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Miejskiej systemów teleinformatycznych;
12) nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

w zakresie spraw BHP :

1) prowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

4) przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;11.

7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Miejskiego, komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.§ 10.

Do zadań Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej należy w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,

2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta,

4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

6) wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się ;

7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,

8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

10) przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów,


12.

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań
zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o
ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego.

14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie
działania Komendy Miejskiej

15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających
poważnym awariom przemysłowym

16) realizowanie zadań związanych z organizacją oraz uzgadnianiem sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską;§ 11.
Do zadań Sekcji Kadrowo – Organizacyjnej należy w szczególności:
1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami
organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej, w tym dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
3)opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej;
4)opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5)ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;
6)prowadzenie spraw osobowych i socjalnych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej;
7)sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
8)realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
9)analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

13.

10)realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;
11)organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
12)opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
13)prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
14)prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;
15)organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
16)organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego
17)przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;
18)opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;
19)organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
20) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i
wniosków dla Komendy Miejskiej;
21) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego


§ 12.
Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:
1)sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
2)prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
3)prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a)wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej’
b)zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,
14.


c)przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4)analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
5)prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6)nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;
7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.§ 13.

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko- Technicznego należy w szczególności:
1)administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2)opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3)prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;
4)dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5)zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6)prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej;
7)prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
8)likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
15.

9)sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;
10)prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
11)systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12)realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
13)ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.
14)inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
15)prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
16)obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
17)prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
18)nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
19)organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
20)wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

16.

§ 14.

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,

2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,


3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,

5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,

6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu
działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,

8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,

9) prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego,

10) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej,

11) udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych,
17.

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

§ 15.

Komenda Miejska używa:


1)urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowieâ€?;
2)urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowieâ€?;
3)urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowieâ€?;
4)stempli nagłówkowych o treści:
/Godło/
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Chorzowie, woj. śląskie ;

/Godło/
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Chorzowie, woj. Śląskie;

5)innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.


18.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 16.
1.Schemat struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej określa załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
2.Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej określa załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2241
Treść wprowadził(a): Banaczkowski Tomasz, 2009-06-02 10:52:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-06-01 10:56:35