Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:


1) sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej;
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;
7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.


Powrót do strony głównej